Nyheter  // 

Valfrihet – även på svenska!

BiF:s styrelse
Helsingfors, 19.6.2018
UTTALANDE


Valfrihet – även på svenska!

Styrelsen för Borgerlig samling i Finland anser att valfriheten i vården är en oskiljbar del av förslaget till social- och hälsovårdsreform. Ökad valfrihet gör det möjligt att skapa system som utgår från individernas behov, ger snabbare och jämlikare tillgång till service samt förbättrar kvaliteten och kostnadseffektiviteten.

Dessa fördelar av den ökade valfriheten bör komma jämlikt till gagn även för landets svenskspråkiga befolkning i de nya landskapen.

Regeringens proposition är dessvärre till vissa delar oklar om svenskans ställning i den framtida vården. Kundsedlar kommer att vara en viktig del av förverkligandet av valfriheten. Därför är det inte tillräckligt att skriva, som i regeringens proposition till lag om kundens valfrihet, att landskapet så långt som möjligt ska se till eller att landskapet ska befrämja att tjänster tillhandahålls på landskapets språk, såsom regeringen skriver i sitt genmäle till grundlagsutskottets utlåtande. Formuleringarna är alltför vaga. Lagen bör entydigt förplikta landskapen att erbjuda likvärdig valfrihet på båda nationalspråken finska och svenska.

Enligt lagförslaget ska även en privat producent av direktvalstjänster erbjuda service på finska och svenska i tvåspråkiga kommuner. Lagen ger emellertid en möjlighet för landskapet att bevilja undantag från skyldigheten att tillhandahålla tjänsterna på båda språken. Det finns en uppenbar risk att detta kan begränsa valfriheten för den svenskspråkiga befolkningen (40 § RP 16/2018 rd). Förutsättning för undantaget måste vara att det finns privata producenter som kan erbjuda tjänster på flytande svenska.

För att trygga de språkliga rättigheterna i de nya landskapen föreslås inrättandet av ett påverkansorgan för den språkliga minoriteten. Påverkansorganet saknar emellertid beslutanderätt och därmed reellt inflytande. Organet bör förstärkas till en nämnd samt ha verklig insyn och resurser att påverka landskapets beslutsfattande (27 § RP 15/2017 rd).

Kommentera