Borgerlig samling i Finland – Stadgar

BiF inregistrerades 6.4.2011 med registernummer 205.442 och förenings hemort är Helsingfors. FO-nummer: 2589693-1.

Bli medlem!

§ 1. Namn, språk och hemort

Föreningens namn är Borgerlig samling i Finland. Föreningen använder även inofficiella namnet ”Borgerlig samling” och inofficiella förkortningen ”Bif”. Föreningens hemort är Helsingfors och verksamhetsområde hela landet. Föreningens språk är svenska.

§ 2. Föreningens syfte

Föreningens syfte är att

 • utveckla ett samhälle vars grundval är respekten för de mänskliga rättigheterna, individens frihet, pluralism, demokrati, marknadsekonomi, deltagande i internationellt samarbete, Finlands självständighet och tillgivenhet till fosterlandet,
 • förstärka Finlands tvåspråkighet och främja bruket av svenska i Finland samt öka förståelsen
  mellan språkgrupperna,
 • verka som ett politiskt debattforum och aktör på svenska inom Samlingspartiet,
 • främja möjligheterna för svenskspråkiga borgerligt sinnade personer att aktivera sig inom
  Samlingspartiet,
 • öka kunskapen inom Samlingspartiet om svenskans och de svenskspråkigas ställning i Finland,
  samt
 • stöda Samlingspartiets representanter i olika svenskspråkiga sammanhang

§ 3. Föreningens uppgifter

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • ge råd till Samlingspartiet i frågor som berör landets tvåspråkighet samt stödja partiets
  svenskspråkiga verksamhet och kommunikation,
 • formulera politiska initiativ och delta i den offentliga debatten,
 • ordna utbildning, möten och tillställningar,
 • bevaka finlandssvenska frågor inom Samlingspartiet och i samhället,
 • upprätthålla kontakt med Samlingspartiets svenskspråkiga medlemmar, ledamöter i riksdag och
  kommunfullmäktige och övriga förtroendevalda,
 • främja Samlingspartiets svenskspråkiga kandidaters valarbete,
 • upprätthålla kontakt med Svenska Finlands folkting och andra finlandssvenska organisationer samt nordiska samarbetsorganisationer och följa deras verksamhet samt
 • främja Samlingspartiets kontakter med systerpartierna i Norden Föreningen kan finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter samt genom att ta emot donationer, understöd eller testamenten samt genom att ordna lotterier, penninginsamlingar och nöjesevenemang. Föreningen kan äga fastigheter och annan egendom, som är förenlig med föreningens syften.

§ 4. Medlemmar

Envar finsk medborgare eller i Finland bosatt person som godkänner föreningens syfte och stadgar kan söka ordinarie medlemskap i föreningen. Såsom understödande medlem kan godkännas en person eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Föreningens ordinarie och understödande medlemmar godkänns av styrelsen. Föreningens möte kan på förslag av styrelsen utse hedersordförande och -medlemmar. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han eller hon annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som medlemmen genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

Årsmötet besluter om storleken på den medlemsavgift och eventuella inskrivningsavgift som uppbärs av de ordinarie och understödande medlemmarna. Av hedersordförande eller hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift

§ 5. Föreningens årsmöte

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden september – december.

Extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom två (2) månader från den tidpunkt då kravet har framställts hos styrelsen. Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast en (1) månad före mötet per brev, en annons i Samlingspartiets språkrör eller per e-post.

§ 6. Årsmötets deltagare och beslutsfattande

Röstberättigade deltagare

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

Närvaro- och yttranderätt

Föreningens understödande medlemmar samt hedersordförande och hedersmedlemmar har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten. Närvaro- och yttranderätt har även styrelsens medlemmar, föreningens funktionärer samt representanter för Samlingspartiets partistyrelse. Föreningens möte kan bevilja närvaro- eller yttranderätt på begäran också till andra personer. Beslutsfattande Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Motioner

Föreningens ordinarie medlemmar har rätt att väcka motioner. Motionerna ska lämnas in till föreningens styrelse minst tre (3) veckor före mötet. Föreningens styrelse skickar motionerna tillsammans med sina utlåtanden till föreningens medlemmar minst en (1) vecka före mötet.

§ 7. Årsmötesärenden

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden

 • val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 • konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 • godkännande av föredragningslistan för mötet
 • presentation av bokslut, årsberättelse och revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande
 • fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
 • fastställande verksamhetsplan, budget samt inskrivnings- och medlemsavgifternas storlek
 • val av styrelsens ordförande, vice ordförande och 6-10 styrelsemedlemmar samt personliga suppleanter för följande kalenderår
 • val av två revisorer/verksamhetsgranskare och deras suppleanter
 • behandling av styrelsens förslag
 • behandling motionerna och styrelsen utlåtanden samt.

§ 8. Föreningens styrelse

Styrelsen uppgifter

Styrelsens uppgifter, förutom de som nämnts i dessa stadgar, är

 • att verkställa besluten som fattats av årsmötet
 • bereda ärenden till årsmötet
 • svara för ekonomin och egendomsförvaltningen,
 • godkänna nya medlemmar till föreningen samt
 • hålla register över medlemmarna.

Styrelsen utser en sekreterare, en ekonomiansvarig och övriga nödvändiga funktionärer samt ett arbetsutskott som leds av vice ordförande. Styrelsen kan även tillsätta regionala utskott, vars ledare ska väljas till medlemmar i arbetsutskottet.

Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Kallelsen ska sändas senast sju (7) dagar före mötet per brev eller e-post.

Beslutsfattande och beslutförhet

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Uttalanden

Uttalanden i föreningens namn görs av ordföranden, vice ordföranden eller därtill befullmäktigad Medlem

§ 9. Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av föreningens vice ordförande, som fungerar som arbetsutskottets ordförande, och av fyra till sex (4-6) övriga medlemmar. Ifall styrelsen har tillsatt regionala utskott ska deras ledare vara medlemmar i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av dess ordförande, då minst hälften av arbetsutskottets medlemmar eller då föreningens ordförande så kräver. Arbetsutskottet avgör internt hur sammankallandet ska ske.

§ 10. Namnteckning

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare samt av styrelsen därtill utnämnda funktionärer eller styrelsemedlemmar, två tillsammans.

§ 11. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till revisorerna/verksamhetsgranskarna senast en månad före årsmötet. Revisorerna/verksamhetsgranskarna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.

§ 12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Ifall föreningen upplöses tillfaller föreningens medel Samlingspartiet rp.